1. A nyereményjáték szervezője

A „Nyerj Russell Hobbs vízforralót környezetbarát Drinki kulaccsal” (a továbbiakban: “Játék”) szervezője Végh Levente egyéni vállalkoz (székhely: 7625 Pécs, Ótemető utca 34., nyilvántartási szám: 54419443, adószám: 55705444-1-22), a továbbiakban: “Szervező”. A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, mint Adatkezelő (a továbbiakban: “Adatkezelő”) a Játék lebonyolításához kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást is az Adatkezelő, egyben “Lebonyolító” végzi.

2. Kik vehetnek részt a játékban?

2.1 A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött devizabelföldi, magyar lakcímmel és a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (a továbbiakban: “Játékos”), aki a Játék időtartama alatt 4.1. pontban írtaknak megfelelően teljesíti az adott posztban meghirdetett feladatot.

Játékos a részvétellel kifejezetten elfogadja a jelen játékszabályzatban (“Játékszabályzat”) meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a megrendelés során megadott nevét, telefonszámát, e-mail címét és lakcímét az adott Játékkal összefüggésben az Adatvédelmi szabályzatban írtak szerinti kezeljék, továbbá Játékos a részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szervező az adatait a jelen Játékszabályzatban, valamint az Adatvédelmi Szabályzatban írtak szerint felhasználja.

2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

3. A Játék időtartama

A játék 2021. január 11-étől 2021. február 28-áig tart.

4. A Játék menete

4.1 A játék menete

A Játékban az alábbiak szerint vehet részt:

A Játékban való részvételhez keresse fel a www.drinki.hu weboldalt a 3. pontban megjelölt időpontban, majd ott adjon le egy megrendelést tetszőleges termékekre. A rendelés ellenértékének kiegyenlítése után automatikusan részt vesz a Játékban.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játékosok a 2.1 pont szerint rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért Szervezőt, illetve Lebonyolítókat semmilyen felelősség nem terheli.

A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatják.

Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált vagy nem valódi adatokat tartalmazó vásárlói profil megadásával.
Amennyiben nem saját maga által regisztrált vásárlói profilt vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását, a megfelelő jogosulti hozzájárulás esetleges hiánya miatti következményekért kizárólag Játékos felelős, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, illetve profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolítók mindennemű felelősségét kizárja.

Egy Játékos korlátlan számú rendelést adhat le, azonban naponta csak egyszer jogosult a sorsolásban való részvételre.

A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a megrendelések, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) pornográf vagy szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, versenytárs márkákat vagy termékeket jelenítenek meg, (vi) más, a Szervező által nem gyártott vagy forgalmazott márkát hangsúlyosan jelenítenek meg (vii) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (viii) reklám értékűek, (ix) a Szervező jó hírnevét sértik, (x) sértik valamely harmadik személy szerzői vagy személyhez fűződő jogát, harmadik személyek érdekeit sértik, (xi) jogsértőek, (xii) a Szervező szubjektív megítélése alapján nem illeszkednek a Játék koncepciójába. Szervező az ilyen megrendeléseket azonnal törli saját megítélése szerint.

4.2. Nyertesek kiválasztása

A Játék időtartama alatt összesen 1 nyertes kerül kiválasztásra az alábbiak szerint:

A nyertes kiválasztása sorsolás útján történik, a sorsolás időpontja: 2020. március 1. 15:00

A nyertes utólagos adatszolgáltatása miatt a Szervező a nyertes adatszolgáltatását követő 24 órán belül zárhatja ki a Játékból azt a Játékost, illetve Nyertest, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek.

Szervező szintén kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki a Játékszabály 4.3. pontjában foglaltak értelmében nem elérhető. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékukból kizárják azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítókon kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.

4.3. Nyeremény átvétele

A nyertes Játékosok a nyereményt az alábbiak szerint vehetik át:

Szervező a nyertes Játékost a nyereményről elektronikus úton értesíti a megrendeléskor megadott e-mail címen, a sorsolást követően legkésőbb 2021. március 5-éig, majd a nyertes visszajelzése hiányában további 24 órán belül ismételten.

A nyertes Játékos a második Értesítést követően haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles üzenet, e-mail vagy telefon útján visszajelezni Szervező elérhetőségein és megadni saját adatait, hogy a nyereményről egyeztetni tudjanak vele a Lebonyolítók. Amennyiben a nyertes Játékos ezt elmulasztja, úgy “nem elérhető”-nek minősül, és kizárásra kerül a Játékból.

Amennyiben Szervező észleli, hogy a nyertes Játékos „nem elérhető” vagy bármilyen okból nem adható át részére a nyereménye, Pótnyertes értesítésére kerül a tudomásszerzést követő 12 órán belül, majd visszajelzés hiányában további 24 órán belül ismételten. A nyertes Játékos a második Értesítést követő legfeljebb 12 órán belül köteles üzenet, e-mail vagy telefon útján visszajelezni Szervező elérhetőségein és megadni elérhetőségeit. Amennyiben a nyertes Játékos ezt elmulasztja, úgy “nem elérhető”-nek minősül, és kizárásra kerül a Játékból.

Újabb pótnyertest ezután nem sorsol Szervező, a játékot nyertes nélkül zárja le.

A nyeremény átvétele:

A nyertes Játékos a nyereményt postai úton veheti át, amennyiben adatait és személyét megfelelően azonosítja és postázási címét megadja.

A Nyeremény:

1 db Russell Hobbs Honeycomb White Kettle vízforraló

A szervező felhívja a figyelmet arra, hogy a nyertesről kép-, hang-, illetve videófelvételek készülhetnek, amelyeket a Szervező jogosult reklámcélból időbeli, térbeli, mód és mértékbeli korlátozás nélkül díjmentesen felhasználni a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett. A nyertesek a játékban valós részvétellel ehhez kifejezetten hozzájárulnak.

5. Személyi jövedelemadó, költségek

A Szervező vállalja, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a nyereményekkel kapcsolatban, úgy a Szervező a nyertesek nevében kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, utazási költség, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli.

6. Vegyes rendelkezések

A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményen túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt (ide nem értve a „vis major” esetét) oszt ki, amennyi a jelen Játékszabályzat 5. pontjában szerepel.

A Játékosok a jelen Játékban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező publikálja Játékosok nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban.

Valamint kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Játékos Pályázatában szereplő kommentet a Szervező publikálhassa vagy ismertethessék a tömegtájékoztatási médiában és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audió, fotó és videó anyagokban.

A Játékosok a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak nevük és képmásuk nyilvánosságra hozatalához, valamint ahhoz, hogy a róluk készült hang-, illetve videófelvételt és fényképeket a Szervező időbeli, térbeli, mód és mértékbeli korlátozás nélkül díjmentesen felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett. Felkérés esetén ellentételezési igény nélkül vállalják továbbá, hogy rendelkezésre állnak média interjú céljából.

A Szervező kérésére a Játékosoknak a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük. Nyertesről a videó forgatása során készült hang-, illetve videófelvételt és fényképeket a Szervező reklámcélból, időbeli, térbeli, mód és mértékbeli korlátozás nélkül díjmentesen felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett.

Nyertes köteles a megfelelő viselkedésre a nyeremény felhasználásának teljes időtartama alatt. Nyertes nem fogyaszthat túlzott mennyiségű alkoholos italt, illetve nem kerülhet egyéb tudatmódosító szerek hatása alá, nem végezhet semmilyen magukra vagy másokra veszélyes vagy nem helyénvaló tevékenységeket.

Szervező nem felelős a nyertesek által saját magukban, másokban vagy a környezetükben okozott károkért, illetve a nyeremény felhasználása során saját akaratukból elkövetett semmilyen tevékenységért. Nyertesek szavatolnak kísérőik helyes viselkedéséért.

A nyeremény másra át nem ruházható, kereskedelmi forgalomba nem hozható, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem váltható és semmilyen módon nem értékesíthető tovább.

A Szervező, illetve a Lebonyolítók kizárják a felelősségét minden szervereket ért külső támadások, meghibásodások esetére. Tehát amennyiben a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a Játékos/nem Játékos státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolítók semminemű felelősséget nem vállalnak.

Szervező, illetve Lebonyolítók kizárják a felelősségüket a szerverek rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor megváltoztathassa vagy visszavonja külön értesítés és indoklás nélkül.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjen a Játékostól, illetve felfüggessze vagy kizárja a Játékost a Játékból.

A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik bármilyen manipulációval élnek; akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik.

A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítóknak okoztak. Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.